วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก

พันธกิจ

People

พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ

Work System

มีระบบงานที่กระชับ รัดกุม มีมาตรฐานสากล

Organisation & Management

มีการบริหารงานที่มีเป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสม มีแนวทางโครงการที่ไปสู่เป้าหมาย

Technology

ใช้เทคโนโลยีในการผลิต บริหารจัดการ พัฒนา และสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Product

ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน
และได้รับความนิยมทั่วโลก

Brand

เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่า ทันสมัย และประสบความสำเร็จในระดับโลก

Corporate Image

มีภาพลักษณ์เป็นองค์กรระดับโลกที่ทันสมัย
มีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าหมาย

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมอบสิ่งที่มีคุณค่าคืนสังคม ตลอดจนก่อตั้งโครงการเพื่อสังคม เพื่อถ่ายทอดและสร้างรากฐานคุณค่าชีวิตที่ดีสู่สาธารณชน ภายใต้ปรัชญา "สร้างคุณค่าชีวิต" โดยยึดหลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคมากที่สุด และจะพัฒนาระบบบริหารองค์กรของเราอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยใช้องค์ความรู้เข้ามาวางรากฐาน การบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคตให้เติบโตอย่างยั่งยืน