ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ประเภทหลัก ประกอบไปด้วย

  1. ผลิตภัณฑ์จำหน่ายในประเทศ
  2. ผลิตภัณฑ์จำหน่ายต่างประเทศ
  3. ผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก