โครงสร้างองค์กรคาราบาว

โครงสร้างองค์กรคาราบาว

โครงสร้างองค์กร : แผนภูมิองค์กร

  • คณะกรรมการบริษัท
  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • คณะกรรมการตรวจสอบ
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  • คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นายเสถียร เสถียรธรรมะ

รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายยืนยง โอภากุล

กรรมการบริษัท / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร

กรรมการบริษัท / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ

กรรมการบริษัท / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายร่มธรรม เสถียรธรรมะ

กรรมการบริษัท / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นายคณิต แพทย์สมาน

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นายสัญชัย จุลมนต์

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์

กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร