สารจากประธาน

สารจากประธาน

สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2566 ที่ผ่านมา แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จะลดความรุนแรงลงไปอย่างมาก แต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงชะลอตัว ประกอบกับปัญหาสถานการณ์การเมืองในต่างประเทศและสงครามระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยในปี 2566 เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวเพียงร้อยละ 1.9 ลดลงกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2565 ซึ่งขยายตัวร้อยละ 2.5 นอกจากนี้ ปัญหาการหยุดชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Disruption) ยังส่งผลกระทบต่อต้นทุนและความขาดแคลนวัตถุดิบในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก การดำเนินธุรกิจภายใต้ปัจจัยภายนอกดังกล่าวจึงมีความท้าทายอย่างมาก แต่ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและกลยุทธ์ที่เหมาะสม บริษัทฯ สามารถทำกำไร 1,924 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นในปี 2566

นอกจากการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลตอบแทนทางการเงินแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนพร้อมกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ที่เหมาะสม และร่วมกันขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆ จนส่งผลให้บริษัทฯ มีชื่ออยู่ใน S&P Global Sustainability Yearbook 2024 และได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน (SET ESG Rating) มาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สำคัญ สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและผลิตภัณฑ์ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Strategy) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการวางแผนจัดการบรรจุภัณฑ์ ด้วยแนวความคิดในการลดและหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงาน ด้วยการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการให้ความสำคัญด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน กับชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน และบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญแก่คุณภาพชีวิตของชุมชน ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาแก่โรงเรียนในชุมชนต่าง ๆ และบุคคลที่สนใจในกีฬาฟุตบอลทั่วประเทศ ได้แก่ โครงการ Coach-the-Coaches และ 7-a-side Cup และสร้างเสริมอาชีพด้วยโครงการ “บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพ” แจกรถแท็กซี่และรถมอเตอร์ไซด์ เพื่อให้คนไทยมีรายได้และอาชีพเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ต้องการ “ร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาส เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

ท้ายนี้ ในนามของประธานกรรมการบริษัทฯ ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ร่วมกันผลักดันการดำเนินธุรกิจให้เติบโตท่ามกลางช่วงเวลาที่มีความท้าทายทางเศรษฐกิจอย่างยิ่ง ดิฉันเชื่อมั่นว่า การร่วมมือของทุกฝ่ายจะร่วมกันผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืนต่อไป


นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ

ประธานกรรมการ

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)