นโยบายเพื่อสังคม

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสยุติธรรม และตระหนักถึงผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

กลุ่มบริษัทฯตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนรอบถิ่นที่ตั้งของธุรกิจ เป็นต้น

กลุ่มบริษัทฯมีนโยบายที่จะต่อต้านการทุจริตโดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทตลอดจนดำเนินธุรกิจด้วยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และกลุ่มบริษัทฯส่งเสริมอบรมและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและกำกับดูแลการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  • พนักงานควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆจากผู้จัดจำหน่ายเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการจัดซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายซึ่งหากพบว่าพนักงานรับผลประโยชน์เกินกว่าประเพณีอันควร หรือ กระทำการใดๆ ที่ทำให้ขาดความอิสระในการปฏิบัติงาน พนักงานผู้นั้นอาจถูกสอบสวนหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริตซึ่งจะถูกลงโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือตามกฎระเบียบอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ได้

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่างเชื้อชาติ สตรี เด็ก และคนพิการ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  • กลุ่มบริษัทฯมีการว่าจ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงานให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยเห็นว่าเป็นการปฏิบัติต่อกันโดยเสมอภาคซึ่งจะสร้างงานและรายได้ให้กลุ่มคนพิการดังกล่าว

กลุ่มบริษัทฯเชื่อมั่นว่าบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯจึงใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  • กลุ่มบริษัทฯ แบ่งกลุ่มพนักงานสำหรับการพัฒนาออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุนการขาย (สาวบาวแดง) ฝ่ายโรงงาน และฝ่ายสนับสนุน โดยจัดการอบรมความรู้และความสามารถให้กับพนักงานแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน
  • กลุ่มบริษัทฯมุ่งเน้นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะจัดห้องน้ำสะอาดจัดบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัยเพียงพอ รวมทั้งจัดห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย
  • กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความเป็นธรรมสำหรับการว่าจ้างพนักงานใหม่ การโอนย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงาน โดยจะคำนึงถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสมของตำแหน่ง ลักษณะงาน และผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

กลุ่มบริษัทฯให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยเริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลกสะอาดและปลอดภัยโดยผ่านการรับรองจากมาตรฐานการผลิตอาหาร GMP ผ่านการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP และได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาในระดับสากล และกลุ่มบริษัทเราได้รับ ISO 22000

กลุ่มบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  • กลุ่มบริษัทฯมีการจัดการระบบของเสียในโรงงานโดยการจ้างนิติบุคคลภายนอกเข้ามาดูแลจัดการสิ่งปฏิกูลโดยพนักงานของบริษัทฯจะจัดเก็บสิ่งปฏิกูลในสถานที่ที่เตรียมไว้จากนั้นนิติบุคคลดังกล่าวจะมีการนำสิ่งปฏิกูลออกไปทิ้งนอกโรงงาน โดยกลุ่มบริษัทฯ จะมีการขออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำสิ่งปฏิกูลออกนอกบริเวณโรงงาน
  • กลุ่มบริษัทฯ มีการว่าจ้างนิติบุคคลภายนอก เพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปริมาณฝุ่นละออง ระดับเสียงภายในโรงงาน ความร้อน ความเพียงพอของแสงสว่าง คุณภาพน้ำ และอากาศ และจัดทำเป็นรายงานการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม

“สร้างคุณค่าชีวิต” คือปรัชญาการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยมุ่งหวังส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าคืนสู่สังคม ตลอดจนก่อตั้งโครงการเพื่อสังคม เพื่อถ่ายทอดและสร้างรากฐานคุณค่าชีวิตที่ดีสู่สาธารณชนอย่างยั่งยืน

โครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต

มูลนิธิคาราบาว และ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด ผู้ก่อตั้งโครงการ “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ดำเนินการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 เป็นต้นมาได้ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี จัดรายการประกวดวงดนตรีผ่านทางโทรทัศน์ในชื่อรายการ “Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ซึ่งปีนี้ดำเนินมาถึง Season 3 แล้ว เพื่อเป็นโอกาสให้น้องๆ ระดับนักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านดนตรีผ่านบทเพลงคาราบาวในแบบของตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการที่ต้องการให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการพัฒนาทักษะทางดนตรี โดยให้ระยะเวลาเปิดรับสมัครระดับนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ (1 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2559) ทางเว็บไซต์ www.carabao.co.th

โดยวงดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสขึ้นเวที Audition ระดับจังหวัด แสดงความสามารถแบบสดต่อหน้าคณะกรรมการ จากเวที Audition 5 ภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ และ กรุงเทพฯ เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 80 วง และคัดเข้าสู่รอบ Semi Final เพียง 20 วง โดย 20 วงนี้ จะได้รับโอกาสพิเศษสุด เข้าร่วมเวิร์คช็อปดนตรีกับศิลปินสมาชิกวงคาราบาว ทั้ง 8 ท่าน ได้แก่ แอ๊ด คาราบาว (ยืนยง โอภากุล), เล็ก คาราบาว (ปรีชา ชนะภัย), เทียรี่ คาราบาว (เทียรี่ สุทธิยง เมฆวัฒนา), อ๊อด คาราบาว (เกริกกำพล ประถมปัทมะ), ดุก คาราบาว (ลือชัย งามสม), หมี คาราบาว (ขจรศักดิ์ หุตะวัฒนะ), โก้ คาราบาว (ชูชาติ หนูด้วง) และ อ้วน คาราบาว (ธนะสิทธิ์ พันธุพงษ์ไทย) ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ทางดนตรีให้กับน้องๆ นักดนตรี ก่อนการประกวด เพื่อคัดให้เหลือ 5 วงสุดท้าย เข้าไปชิงแชมป์ระดับประเทศในรอบ Final โดยวงดนตรีที่ชนะจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท และโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิคาราบาว พร้อมทั้งโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีคอนเสิร์ตการกุศลดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตกับวงคาราบาว ทั้งนี้รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศลทั้งหมด จะมอบเป็นทุนสนับสนุนให้กับศิลปินอาวุโสที่ประสบปัญหา

โครงการตำบลของหนู

โครงการ “ตำบลของหนู” ริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อปลุกจิตสำนึก ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทยรู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในท้องถิ่นของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้น้องนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเขียนเรียงความถึงลุงแอ๊ด คาราบาว เมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา ได้เปลี่ยนหัวข้อเป็น “ ของดีประจำตำบลของหนู ” โดยเป็นการเล่าเรื่องราวของดีประจำตำบลที่มีชื่อเสียง หรือ สร้างคุณค่าในตำบลของตนเอง เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องผ่านการเขียนเรียงความ ตลอดจนช่วยสร้างคุณค่าชีวิตและเสริมสร้างความสามัคคีภายในตำบลที่น้องเขียนถึง และประการสำคัญ โครงการนี้จะช่วยจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในตำบลของตัวเอง

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะคัดเลือกเรียงความดีเด่นประจำเดือนทุกเดือน ซึ่งนักเรียนเจ้าของเรียงความดีเด่นจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร อีกทั้งตำบลที่เขียนถึงจะได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกจำนวนตำบลละ 10,000 บาท และผลงานเรียงความจากโครงการนี้จะได้รับการเผยแพร่ประสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์ สื่อรายการวิทยุ และสื่อรายการโทรทัศน์ โดยจัดทำสกู๊ป ความยาว 2 นาที ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ทุกสัปดาห์ เพื่อเผยแพร่ผลงานเรียงความของนักเรียนที่ชนะการประกวดออกสู่สาธารณชน

โครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต

ดูรายละเอียด

โครงการตำบลของหนู

ในหัวข้อ "ของดีประจำตำบลของหนู"

ดูรายละเอียด