ติดต่อเรา

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7 - 10 ถนนสีลมแขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร : 02-636-6111

เว็บไซต์

www.carabaogroup.com

สอบถามเรื่องทั่วไป หรือร้องเรียน

info@carabao.co.th

รายงานการกระทำอันมิชอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการบริษัท (แบบฟอร์ม)

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
(โรงงาน)

เลขที่ 88/2,88/3 หมู่ 2 ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ ต.พิมพา
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

โทร : 038-989-488
โทรสาร : 038-989-481-2

บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด
(โรงงาน)

เลขที่ 88,88/1 หมู่ 2 ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ ต.พิมพา
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

โทร : 038-989-499
โทรสาร : 038-989-489

บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
(โรงงาน)

เลขที่ 88/4 หมู่ที่ 2 ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ ต.พิมพา
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

โทร : 038-088-461
โทรสาร : -