โครงสร้างธุรกิจ

โครงสร้างธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิต การตลาด ขายและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่นๆ โดยครอบคลุมธุรกิจต้นน้ำ ได้แก่ การผลิตขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม และบรรจุภัณฑ์อื่นเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับโรงบรรจุสินค้าสำเร็จรูป และต่อเนื่องไปจนถึงการบริหารจัดการช่องทางกระจายผ่านเครือข่ายร้านค้าและพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับธุรกิจในประเทศและต่างประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ "สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก"

chevron_right

CBD ธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ

CBD ประกอบธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลัง และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่บริษัทฯ จะดำเนินการผลิตเพื่อจัดจำหน่าย ในอนาคตทั้งสำหรับธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ โรงผลิตภายใต้การดำเนินงานของ CBD สามารถรองรับปริมาณบรรจุสินค้าสำเร็จรูปสูงสุดประมาณ 2,500 ล้านกระป้องและ 2,400 ล้านขวดต่อปี

CBD ในปัจจุบันดำเนินการผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลังหลายรูปแบบทั้งในด้านบรรจุภัณฑ์และส่วนผสมเพื่อให้ใด้รสชาติและคุณสมบัติเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่ต่างกันในแต่ละประเทศ กล่าวคือ เครื่องดื่มบำรุงกำลังสำหรับธุรกิจในประเทศจะอยู่ในรูปแบบขวดชนิด ไม่อัดก๊าช สำหรับธุรกิจต่างประเทศจะอยู่ในรูปแบบกระป๋องชนิดไม่อัดก๊าซเป็นส่วนใหญ่ นอกเหนือไปจากเครื่องดื่มบำรุงกำลังที่เป็นผลิตภัณฑ์สร้าง รายได้จากการขายหลักให้แก่บริษัทฯ CBD ยังประยุกต์ใช้กำลังผลิตที่มีอยู่ในการผลิตเครื่องดื่มวิตามินซี วู้ดดี้ ซี+ ล็อด และเครื่องดื่มผสมซิงค์ ในขณะ ที่น้ำดื่ม กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มดำเนินการผลิตโดยบุคคลภายนอกตามข้อตกลงในสัญญาว่าจ้าง โดยคำนึงถึงแผนธุรกิจ ของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับพฤติกรรมและปริมาณความต้องการสินค้าตามสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละช่วงเวลา

เครื่องดื่มบำรุงกำลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวคือผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้จากการขายหลักสำหรับธุรกิจต่างประเทศ โดย CBD ดำเนินการผลิตและส่งออกสินค้าสำเร็จรูปจากประเทศไทยไปยังบริษัทคู่ค้าต่างประเทศที่เป็นตัวแทนทำหน้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายต่อไปยังกลุ่มผู้บริโภค (Distributorship)

กลยุทธ์การบริหารจัดการกระบวนผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และสร้างความยืดหยุ่น ในการผลิต ยังลดการพึ่งพิงการจัดหาขวดแก้วและกระป๋องอลูมิเนียมจากบุคคลภายนอก ในขณะที่เครื่องจักร อุปกรณ์และระบบสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย รวมถึงทำเลที่ตั้งเดียวกันในลักษณะกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องเอื้ออำนวยต่อการบริหารจัดการลดตันทุนการผลิตและประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด


chevron_right

APG ธุรกิจผลิตและจัดหาขวดแก้ว

APG ประกอบธุรกิจผลิตและจัดหาขวดแก้วเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่นๆ โรงผลิตขวดแก้วภายใต้การดำเนินงานของ APG สามารถรองรับปริมาณน้ำแก้วสูงสุดประมาณ 640 ตันต่อวัน

APG ผลิตขวดแก้วที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มทั้งในรูปแบบสีชาและสีเขียว โดย APG ได้เริ่มมีการใช้กำลังผลิตส่วนเกิน ในการผลิตและจำหน่ายขวดแก้วให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ในด้านบริหารตันทุนและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมของบริษัทฯ อีกทั้ง APG ได้ลงทุนติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของโรงงาน โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 5 เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่มผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ ในปี 2564 และอยู่ระหว่างการติดตั้งเพิ่มประมาณ 5 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเริ่มทยอยผลิตไฟฟ้าภายในปี 2566 เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามแนวทางใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล (ESG)

chevron_right

DCM ธุรกิจบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับธุรกิจในประเทศ

DCM ประกอบธุรกิจบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับธุรกิจในประเทศ ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ประกอบไปด้วยเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่นๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง (Branded products by our own manufacturer) และน้ำดื่ม กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มที่บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว (Branded products by 3rd party manufacturer) และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ทำการตลาด ขายและจัดจำหน่ายในอนาคต นอกจากนี้ DCM ยังรับจ้างจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งประเภทอาหารและประเภททั่วไปที่ไม่ใช่อาหารให้แก่บุคคลภายนอก (3rd party products for distribution) โดยช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้การดำเนินงานของ DCM ประกอบไปด้วย ก.) ร้านค้าดั้งเดิม (Traditional trade) ทั้งในส่วนการกระจายผ่านตัวแทน (Multi tiered agent) และการกระจายผ่านศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดของตนเอง (Cash van) และ ข.) ร้านค้าสมัยใหม่ (Modern trade)

ศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดช่วยยกระดับขีดความสามารถในการกระจายผลิตภัณฑ์เข้าสู่จุดขายตามร้านค้าโดยตรง โดย DCM ในปัจจุบันได้พัฒนาระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างฐานข้อมูลใช้สำหรับการจัดกลุ่ม ระบุความมีตัวตน อีกทั้ง วิเคราะห์ขนาดธุรกิจ รูปแบบการสั่งซื้อและพฤติกรรมการชำระเงิน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เชิงกลยุทธ์ต่อการพัฒนาเครือข่ายร้านค้าและการจัดทำแผ่นการตลาดและส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ DCM มีศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดจำนวน 31 แห่งและประมาณ 330 คัน ปฏิบัติการครอบคลุมร้านค้าจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 180,000 ทั่วประเทศ

นโยบายขายและการตลาดสำหรับธุรกิจในประเทศมุ่งเน้นให้เกิดการสอดประสานระหว่างระบบงานส่งเสริมการขาย การใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ การจัดกิจกรรมการตลาดภาคสนามโดยตรงกับกลุ่มลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง และการพัฒนาเครือข่ายร้านค้าทั้งในระดับค้าส่งและค้าปลีกสำหรับแต่ละจังหวัด ด้วยบุคลากรปฏิบัติการภาดสนามและหน่วยรถเงินสดที่มีอยู่รวมกันมากกว่า 1,500 คน ครอบคลุมพื้นที่การค้าสำคัญทั่วประเทศ

chevron_right

ACM ธุรกิจผลิตกระป๋องอลูมิเนียม

ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ประกอบธุรกิจผลิตกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่นอื่น ๆ โรงผลิตกระป๋องอลูมิเนียมภายใต้การดำเนินงานของ ACM ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 1 ไร่ เอื้ออำนวยต่อการติดตั้งเครื่องจักร 2 สายการผลิต โดยในปัจจุบัน ACM ติดตั้งเครื่องจักรจำนวน 1 สายการผลิต รองรับปริมาณผลิตกระป๋องอลูมิเนียมสูงสุดประมาณ 1,000 ล้านกระป๋องต่อปีและได้เข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2561

chevron_right

APM ธุรกิจผลิตและจัดหาบรรจุภัณฑ์อื่น

APM ประกอบธุรกิจผลิต และจัดหาบรรจุภัณฑ์ 3 ประเภท คือ กล่องกระดาษลูกฟูก ฉลากพลาสติกชนิด OPP และแผ่นฟิล์มหด เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลัง และเครื่องดื่มอื่น

APM APM จะใช้กำลังการผลิตส่วนใหญ่ในการผลิตชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่นของบริษัทฯ โดย APM มีแผนจะใช้กำลังการผลิตส่วนเกิน ในการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์ให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ในด้านบริหารต้นทุน และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำฟิล์มที่ผ่านการใช้งาานแล้วกลับมาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นวัตถุดิบสำหรับใช้ในกระบวนการผลิต APM อันเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมมาภิบาล (ESG)

chevron_right

ACV ประกอบธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น

chevron_right

AWD ธุรกิจบริหารแบรนด์ และการตลาด ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล

บริษัท เอ วู้ดดี้ ดริงค์ จำกัด ประกอบธุรกิจการตลาด และขายเครื่องดื่มประเภท Functional Drinks ภายใต้เครื่องหมายการค้า วู้ดดี้ ซี+ ล็อค และเครื่องดื่มประเภท Functional Drinks หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ACV และคุณวุฒิธร มิลินทจินดา พันธมิตรทางธุรกิจสัญชาติไทยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นพิธีกรและผู้ผลิตรายการที่มีชื่อเสียงทางโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 85 และ 15 ตามลำดับ

chevron_right

ICUK ธุรกิจการตลาด ขายและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศอังกฤษและ ประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย

ICUK ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนโดยการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยต่างประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ CHHK และ CVHLUX ประกอบธุรกิจการตลาด ขายและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังภายใด้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ในประเทศอังกฤษและประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย โดยสินค้าสำเร็จรูปที่ ใช้ในการประกอบธุรกิจได้เปลี่ยนมาดำเนินการผลิตโดยบริษัทฯ ทดแทนการว่าจ้างบุคคลภายนอก เพื่อสร้างความยึดหยุ่นในด้านปริมาณการผลิตตามให้เหมาะสมกับความต้องการทางการตลาดและขนาดธุรกิจ ทั้งนี้ ICUK ได้เริ่มขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวในประเทศอังกฤษโดยมุ่งเน้นแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น นอกเหนือไปจากการขายผ่านร้านค้าสมัยใหม่

บริษัทฯ ดำเนินนโยบายการตลาดต่างประเทศเชิงรุกโดยกำหนดแผนธุรกิจร่วมกับบริษัทคู่ค้าและให้การสนับสนุนด้านกิจกรรมการตลาด และส่งเสริมการขายที่จำเป็นต่อการสร้างประสบการณ์และการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าดาราบาวที่มีจุดแข็งจากภาพลักษณ์การเป็นผู้สนับสนุนสโมสรและการแข่งชันฟุดบอลชั้นนำระดับโลก ได้แก่ English Football League (EFL) ภายใต้ซื่อ Carabao Cup อันเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเพื่อประโยชน์ในการขยายกลุ่มผู้บริโภคและเพิ่มจุดขายในแต่ละประเทศ ไม่จำกัดเฉพาะตลาดส่งออกหลักเดิมแต่ยังหมายรวมถึงตลาดส่งออกใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคตอย่างเป็นระบบ

chevron_right

CBMG ธุรกิจบริหารจัดการข้อมูล

CBMG บริษัท คาราบาว มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการสร้าง บำรุงรักษา และพัฒนาออนไลน์แอพพลิเคชั่น และข้อมูลต่าง ๆ