ช่องทางการจัดจำหน่าย

ช่องทางการจัดจำหน่าย

ตลาดในประเทศ
ตลาดต่างประเทศ

ตลาดในประเทศ

บริษัทฯ ขายและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางร้านค้าดั้งเดิม (Traditional trade) ทั้งในส่วนการกระจายผ่านตัวแทน (Multi tiered agent) และการกระจายผ่านศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดของตนเอง (Cash van) และร้านค้าสมัยใหม่ (Modern trade)

1.ในช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม

เป็นช่องทางการขายและจัดจำหน่ายหลักผ่านตัวแทนที่ทำงานเชื่อมโยงกันในลักษณะเครือข่าย กล่าวคือ บริษัทฯ ดำเนินการหาและแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหลัก (Agent) ที่มีศักยภาพในด้านการจัดเก็บและขนส่งทั่วถึงในระดับจังหวัด จากนั้นทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อหาตัวแทนจำหน่ายย่อยหรือร้านค้าส่งขนาดใหญ่ (Sub-Agent หรือ ยี่ปั๊ว) ในระดับอำเภอเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถกระจายเข้าสู่ร้านค้าส่งขนาดกลางและขนาดเล็กในวงกว้าง และต่อไปยังร้านค้าปลีกตามพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเครือข่ายร้านค้าที่เข้มแข็ง สนับสนุนโดยบุคลากรปฏิบัติการภาคสนาม และหน่วยรถเงินสดที่มีอยู่รวมกันมากกว่า 1,500 คน ครอบคลุมพื้นที่การค้าสำคัญทั่วประเทศ

นอกจากการกระจายผ่านระบบตัวแทน บริษัทฯ ยังดำเนินกลยุทธ์หน่วยรถเงินสดเพื่อช่วยกระจายผลิตภัณฑ์เข้าสู่จุดขายตามร้านค้าโดยตรงด้วยศูนย์กระจายสินค้า และหน่วยรถเงินสดจำนวนจำนวน 31 ศูนย์และรถ Van ประมาณ 330 คัน ปฏิบัติการครอบคลุมร้านค้าจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 180,000 แห่ง

2.ช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่

ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งส่งคำสั้งซื้อและรับผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ โดยตรง เพื่อวางจำหน่ายในสาขาที่เปิดให้บริหารของตน