วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สินค้าระดับโลกแบรนด์ระดับโลก

พันธกิจ

  • พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดี พร้อมที่จะ เรียนรู้ สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ
  • มีระบบงานที่กระชับ รัดกุม มีมาตรฐานสากล
  • มีการบริหารงานที่มีเป้าหมายและหน้าที่ความ รับผิดชอบที่ชัดเจน มีโครงสร้างการบริหารที่ เหมาะสม มีแนวทางโครงการที่ ไปสู่เป้าหมาย
  • ใช้เทคโนโลยีในการผลิต บริหารจัดการ พัฒนา และสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
  • ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน และได้รับความนิยม ทั่วโลก
  • เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่า ทันสมัย และประสบความสำเร็จในระดับโลก
  • มีภาพลักษณ์เป็นองค์กรระดับโลกที่ทันสมัย มีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าหมายระยะยาว

เป็นที่ 1 ในประเทศไทย ภายใน 1 ปี (2563)

เป็นที่ 1 ในอาเซียน ภายใน 3 ปี (2565)

เป็นที่ 1 ในเอเชีย ภายใน 5 ปี (2567)