สารจากประธานกรรมการ

คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์

ประธานกรรมการ
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)