วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก

พันธกิจ

 • พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ
 • มีระบบงานที่กระชับ รัดกุม มีมาตรฐานสากล
 • มีการบริหารงานที่มีเป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสม มีแนวทางโครงการที่ไปสู่เป้าหมาย
 • ใช้เทคโนโลยีในการผลิต บริหารจัดการ พัฒนาและสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 • ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน และได้รับความนิยมทั่วโลก
 • เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่า ทันสมัย และประสบความสำเร็จในระดับโลก
 • มีภาพลักษณ์เป็นองค์กรระดับโลกที่ทันสมัย มีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

 • ส่งเสริมความแข็งแกร่งของตราสินค้าควบคู่ไปกับการใช้นวัตกรรมทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Push & Pull strategy
 • สร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
 • ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างรวดเร็วและเพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
 • สร้างความแข็งแกร่งให้กับเครื่องหมายการค้า “คาราบาวแดง” และ “คาราบาว” เพื่อสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจอื่นของบริษัทในอนาคตได้