วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก

พันธกิจ

  • พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ
  • มีระบบงานที่กระชับ รัดกุม มีมาตรฐานสากล
  • มีการบริหารงานที่มีเป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสม มีแนวทางโครงการที่ไปสู่เป้าหมาย
  • ใช้เทคโนโลยีในการผลิต บริหารจัดการ พัฒนาและสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
  • ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน และได้รับความนิยมทั่วโลก
  • เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่า ทันสมัย และประสบความสำเร็จในระดับโลก
  • มีภาพลักษณ์เป็นองค์กรระดับโลกที่ทันสมัย มีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าหมายระยะยาว

  1. เป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นอันดับ 1 ในตลาดภายในประเทศด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 35
  2. การผลักดันยอดขายให้ติดอันดับ 3 อันดับแรก ในตลาดต่างประเทศ (ประเทศที่กำหนดเป็นเป้าหมาย)
  3. ขยายตลาดไปยังทุกทวีป และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งด้วยนวัตกรรม ด้านการผลิต การตลาด และการบริหาร