วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจเครื่องดื่มบำรุงกำลังในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม)

พันธกิจ

  • บริษัทจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยนวัตกรรมทางการตลาดในเชิงรุก
  • บริษัทจะเป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้องค์ความรู้ ขับเคลื่อนธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

  • ส่งเสริมความแข็งแกร่งของตราสินค้าควบคู่ไปกับการใช้นวัตกรรมทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Push & Pull strategy
  • สร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
  • ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างรวดเร็วและเพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
  • สร้างความแข็งแกร่งให้กับเครื่องหมายการค้า “คาราบาวแดง” และ “คาราบาว” เพื่อสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจอื่นของบริษัทในอนาคตได้