ผังโครงสร้างธุรกิจ

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันลงทุนในบริษัทย่อยต่างๆ บริษัทร่วม ซึ่งมีโครงสร้างในการลงทุนดังนี้