ผังโครงสร้างธุรกิจ

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันลงทุนในบริษัทย่อยต่างๆ บริษัทร่วม ซึ่งมีโครงสร้างในการลงทุนดังนี้

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(1) สัดส่วนการถือหุ้นที่เหลือร้อยละ 49 ถือโดย Intercarabao Private Limited ("ICSG") ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เเละบริษัทย่อย