ช่องทางจัดจำหน่าย

ตลาดส่งออกหลักที่สำคัญ

Asia
 • Cambodia
 • China
 • Laos
 • Myanmar
 • Vietnam
Middle East
 • Afghanistan
 • Pakistan
 • Yemen
Europe
 • Netherland
 • United Kingdom
America
 • USA
South America
  • Brazil

5,050

มูลค่าการขายต่างประเทศ
ปี 2560

ล้านบาท