ช่องทางจัดจำหน่าย

ตลาดส่งออกหลักที่สำคัญ

Asia
 • China
 • Cambodia
 • Myanmar
 • Vietnam
 • Laos
 • Brunei
 • South Korea
 • Malasia
 • Afghanistan
 • Pakistan
 • Israel
Australia
 • Australia
Africa
 • Nigeria
 • Africa
 • South Africa
 • Senegal
 • Ghana
 • Mauritius
 • Somalia
 • Kenya
 • Libya
 • Djibouti
 • Yemen
Europe
 • United Kingdom
 • Netherland
 • Germany
 • Greece
 • Bulgaria
 • Azerbaijan
 • Poland
 • Italy
 • Iceland
 • Malta
America
 • USA
 • Mexico
South America
 • Brazil
 • Trinidad
 • Uruguay

45%

สัดส่วนรายได้จากการขายต่างประเทศปี 2561

ของรายได้จากการขายรวม