นักลงทุนสัมพันธ์ คาราบาวกรุ๊ป
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และถือว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดนโยบายดังกล่าวครอบคลุมหลักการเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ